Традиционното сватбено облекло на горанците, които са малка помашка общност, живееща в планинския район Гора, от двете страни на границата между Албания и Косово.